Buitengewone associatie

De Kraanvogel is een samenwerkingsverband van de scholen en de internaten van het buitengewoon basis- en secundair onderwijs van de scholengroep Vlaamse Ardennen, scholengroep 24 en de school voor buitengewoon secundair onderwijs Wagenschot. Deze partners verbinden zich ertoe om samen een continuüm te creëren inzake onderwijs en verblijf voor al hun leerlingen. We innoveren én behouden tegelijk wat werkt.

Ons samenwerkingsverband investeert in en vanuit het buitengewoon onderwijs. Vanuit deze samenwerking zijn wij bereid de inzichten die we verwerven uit te dragen naar het gewoon onderwijs. We valoriseren daarbij tegelijkertijd wat het gewoon onderwijs ons als deskundigheid aanreikt. Samen versterken we ons onderwijs. We borgen en versterken deskundigheid door intervisie, professionalisering en de inzet van de opgedane expertise op de werkvloer. Op die manier zetten we de teams in hun kracht. De expertise waarvan sprake gaat over differentiëren, de multidisciplinaire aanpak en het verbinden van pedagogische, didactische en psychologische kaders, rekening houdend met ieders eigenheid. De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen loopt als een rode draad doorheen het onderwijsproces.

Samen werken we aan een optimaal gespreid onderwijsaanbod, zorgen we voor een goede doorstroming van onze leerlingen en zetten we in op een veilig, verbindend en positief leef- en leerklimaat. We doen dat niet alleen, maar samen met onze leerlingen, hun ouders en onze externe partners.

Onze ambitie vindt zijn uitwerking in ons beleidsplan. Het pedagogisch project van het GO! is daarbij méér dan het fundament van de wijze waarop wij handelen; het is onze grondhouding.

 Een slim aanbod voor elk talent

We werken toe naar een complementariteit van het onderwijsaanbod in de regio zuid Oost-Vlaanderen. Die complementariteit in aanbod en de bijhorende expertise zorgen mee voor een sterk onderwijs. We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren een aanbod genieten dat aan hun noden voldoet en op hun talenten is afgestemd.

We leiden op naar tewerkstelling; onze scholen voor buitengewoon secundair onderwijs zoeken voortdurend opportuniteiten om opleidingstrajecten zo perspectiefbiedend mogelijk te maken. Voor leerlingen voor wie deelname aan de reguliere arbeidsmarkt niet mogelijk is, focussen we op maximale zelfredzaamheid en participatie in een beschermd leef- of arbeidsmilieu.

Veranderen van school is altijd ingrijpend. Deze zogenaamde doorstroom van leerlingen wordt met de nodige zorg omringd. We spreken van een warme overgang dankzij de genoemde complementariteit van het aanbod en het herkenbare zorgbeleid. Zo voelt een nieuwe schoolomgeving snel vertrouwd aan

 Een positief en veilig leef- en leerklimaat.

De diversiteit van onze maatschappij daagt ons uit om goed samen te leven. Het vraagt van scholen, internaten, leerlingen en hun ouders wendbaarheid en aanpassingsvermogen in het leren samen leven en samen leren. Dat gaat gemakkelijker als we samen zorgen voor een omgeving waar leerlingen zich veilig voelen en waar positief gedrag gepromoot wordt.

Er is ontegensprekelijk een relatie tussen welbevinden en schools presteren. Daarom verbinden we ons door een gelijkgericht en schoolbreed zorgbeleid te voeren, met Time-In©[1] als belangrijke inspiratiebron.

Ons zorgbeleid wordt gedragen door het hele team en is transparant en zichtbaar voor onze leerlingen en hun ouders.

We kozen voor de kraanvogel als symbool; de kraanvogel staat immers voor kracht, diversiteit, wijsheid, verbinding en verdraagzaamheid. Samen nemen we de vlucht vooruit voor nog beter onderwijs en zorg.


[1] Een slimme integratie van wetenschappelijk onderbouwde systemen en methodes die erop gericht zijn om positief gedrag te promoten en curatieve, ingrijpende maatregelen zoveel mogelijk te vermijden.